Projekty

You are here:

W związku z zaplanowaną realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MULTI-TAB na krajowym i międzynarodowym rynku poprzez podniesienie efektywności obecnie oferowanych usług oraz wdrożenie nowych produktów i usług opartych o innowacyjne TIK w postaci Systemu Oznakowania Elektronicznego (SOE)”, skierowanego do dofinansowania w ramach działania  2.2.1 RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 niniejszym zapraszamy do udziału w postępowaniach dotyczących wyboru dostawcy zaplanowanych do zakupienia środków trwałych oraz/lub wartości niematerialnych i prawnych.

zapytanie-ofertowe